Festival med fokus på bærekraft

Helgrønn festivalgjennomføring

Toppen av Drammen satser på en helgrønn festivalgjennomføring!
Toppen av Drammen er en festival som tar bærekraft og samfunnsansvar på alvor.

Med et stort fokus på miljø og sosial bærekraft, ønsker festivalen å skape et arrangement som fremmer lønnsom bærekraft. Festivalen har et uttalt mål om en grønn festival-gjennomføring med en tydelig ESG strategi og ønsker å rette fokus på bærekraft innen miljø, kunnskapsformidling, kompetanseheving og rekruttering av arbeidsressurser. Festivalens grunntanke er å bruke uten å forbruke og i samarbeid med gode samarbeidspartnere som Norengros, Brakar, DNT Drammen, Chooose, NBBO og Næringslivsforeningen i Drammen vil festivalen legge til rette for en helgrønn plattform når det kommer til gjennomføring av selve festivalen.  

ESG står for Environmental, Social, Governance og kan på norsk oversettes til bedriften, og i dette tilfellet festivalen, sin evne til å ivareta miljømessige og sosiale forhold. Begrepet ESG brukes i dette tilfellet i hovedsak for å evaluere virksomheters «ytelse» når det gjelder samfunnsansvar og bærekraft og på Toppen av Drammen jobber vi med følgende konkrete tiltak i strategien

Environmental/ Miljøfokus:
Toppen av Drammen ønsker å fokusere på de miljømessige utfordringene vi alle står overfor i fremtiden.  Helt konkret vil festivalen gjøre følgende tiltak for å redusere sitt fotavtrykk:

1) Benytte oss av faststrøm istedenfor aggregat 
2) Tilby resirkulerbare glass
3) Ikke tillate noen form for plastbestikk
4) Legge til rette for kildesortering på området 
5) Tilby gratis kollektiv transport (El-busser via et samarbeid med Brakar) til og fra festivalen
6) Tilby organiserte felles gåturer til og fra festivalen i regi av DNT Drammen. 
7) Unngå bruk av kjemiske innleide toaletter og heller bruke eksisterende toaletter på Spiralen
8) Kun bruke miljøvennlige renholdsprodukter
9) Kun tilby en «green rider» til artistene
10) Fokusere på å redusere matsvinn (overskuddsmat gis til Blåkors).
11) Kun tilby mat og drikke fra food trucks med en tydelig grønn profil


S: Social / Sosial bærekraft:
Toppen av Drammen har som mål å være en inkluderende festival og vil gjennom et samarbeid med GUTS Drammen tilby tidligere rusavhengige en arena for yrkeserfaring, fellesskapsfølelse og tilhørighet ved å inkludere brukere som ønsker å være en del av Toppen av Drammen en mulighet for dette. I samarbeid med GUTS vil festivalen legge til rette for arbeidsoppgaver innen praktisk gjennomføring, rigg, dekor og utsmykking og gi brukerne en arena hvor de jobber side om side med andre frivillige på festivalen.

Festivalen har også som mål å være en ledene aktør innen kompetanseheving og rekruttering av nye arrangørtalenter i kommunen. Gjennom et samarbeid med «Ung leder»-programmet i Drammen kommune tilbys alle deltagere i programmet en praksisplass med mulighet for å medvirke i alt fra planlegging, rigg og gjennomføring til etterarbeid i festivalen. Deltagerne vil også tilbys kursing i konseptutvikling, booking og praktisk gjennomføring i forkant av festivalen. Samarbeidet er ment som et insentiv til å utvikle og skape interesse for kulturarrangementer og samtidig være en plattform og et springbrett for å skape nye kulturaktører i byen. 

Festivalen vil også fortsette sitt samarbeid med Østafjelske Kompetansesenter for musikk og fungere som en fasilitator og medarrangør av interesseorganisasjonens månedlige fagseminar «Pilot» som også i 2022 vil arrangeres på festivalen, dagen før åpning. Her vil Toppen av Drammen være en aktiv del av arrangementet som er ment som et møtetreff og kunnskapsformidling for bransjen fra hele fylket og regionen.
  

Festivalen har også inngått et samarbeid med Åssiden vgs ved tømrer- og anleggslinjen. Som et ledd i målet om å skape sysselsetting for lokal næring og legge til rette for sosial bærekraft, bestiller Toppen av Drammen all festivaldekor direkte fra linjen. Elevene får her en anledning til å utvikle egne ideer og konsepter for utsmykking av festivalområdet i tillegg til konkrete bestillingsverk fra festivalen. Festivalen ønsker på denne måten å være med på å skape nye praksisplasser i byen og gi elevene et utstillingsvindu for sitt arbeid. Alt av dekor er laget i slitesterkt materiale og har som mål å ha en levetid på mellom 4 og 5 år


G: Governance
/
 Samfunnsansvar:
Hovedmålet med festivalen Toppen av Drammen er å skape en ny regional, og på sikt nasjonal, tilgjengelig møteplass og et nytt kulturtilbud for et bredt kultur- og musikkinteressert publikum.     En viktig målsetting for festivalen er å bidra til sysselsetting i det lokale næringslivet for leverandører og underleverandører av ulike varer og tjenester. Festivalen skal strekke seg etter, og ha som mål, å skape nye arbeidsplasser og en lokal verdiskaping for det regionale næringslivet innenfor personell, scene, teknikk og artister. Gjennom direkte og indirekte samarbeid med ca. 40 ulike bedrifter - alt fra sceneleverandører, artister, grafikere, sikkerhet, infrastruktur, servering, produsenter m.m. skal Toppen av Drammen fungere som et bindeledd på tvers av næringer og knytte kulturlivet og næringslivet enda tettere sammen. Festivalen ønsker å bidra til utviklingen av kulturnæringen i fylket og være med på å skape en lokal verdiskapning og sørge for at festivalen skaper kulturelle ringvirkninger for både området, byen og regionen. Med et stort fokus på å benytte oss av lokale selskaper i Drammen og omegn vil nærmere 90% av samarbeidspartnerne være lokale bedrifter, og i 2022 har festivalen som mål å også utvide festivalens eksisterende næringsklynge.   

Festivalen har også som målsetting å være en pådriver for destinasjonsutvikling av Spiraltoppen som en turistattraksjon ved å synliggjøre området gjennom festivalens tilstedeværelse, kommunikasjon, presse og promotering. Toppen av Drammen ønsker å bidra til å gi Drammen storbykvaliteter og skape en ny sosial møteplass for publikum. Dette ved å ta en ledende rolle innen destinasjons- og samfunnsutvikling ovenfor Spiraltoppen som en definert kulturarena.